פרשת וארא -לצאת לחירות דרך ההכרה בבורא עולם!

פרשת וארא : איך יוצאים ממצרים!

הקב״ה אומר למשה רבינו, לך אמור לבני ישראל: והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצריים, והיצלתי אותכם מעבודתם.. וגאלתי אותכם, ולקחתי אותכם לי לעם.. וכן׳

לכאורה מדוע כתוב כ״כ הרבה לשונות של גאולה? מה ההבדל בין הצלתי אותכם תחת סבלות מצריים, והצלתי אותכם מעבודתם.. הרי זה לכאורה אותו דבר.. ?

ועוד -מדוע כתוב אח״כ שוב פעם ״וידעתם כי אני ה׳ אלוקיכם המוציא אותכם מתחת סבלות מצריים.. ״ מדוע התורה חוזרת על אותו לשון?

אלא מבאר התפארת שלמה :

שכל שיעבוד שיש לאדם הוא מתחיל קודם כל משיעבוד רוחני. אם האדם היה במצב טוב רוחנית לא היה מרגיש את השיעבוד הגשמי שיש לו.

כל זמן שאדם מרגיש שהוא מתחת מצריים, שלא רואה את בורא עולם משעבד אותו, אלא רואים את מצריים מעליו.. את העבודה .. את כל הבעיות שלו בחיים שהם מעליו.. אז עדיין נמצא בגלות ושיעבוד.

אבל אדם שמרגיש שאין מעליו מצריים.. אלא רק בורא עולם משעבד אותו והוא עושה לו את הקשיים בחיים .. אז יזכה ו״והוצאתי ... מתחת סבלות מצריים״ .. והיצלתי אתכם מעבודתם..

הכל מתחיל ב״והוצאתי״.. מתחת.. שתרגיש שאין מעליך כלום.. רק בורא עולם! אז תזכה לשאר הגאולות שיבואו.. כל הבעיות יפתרו לך..

לכן התורה חוזרת ואומרת שוב : וידעתם כי אני ה׳ המוציא אותכם מתחת סבלות מצריים..

שכל המטרה שלי שתכירו בי שאני ה׳ -תכיר שיש בורא לעולם והוא עושה לכל המעשים.. אין אף אחד מעליך.. אף אחד לא יכול לשלוט או להשתעבד בך.. רק הקב״ה..

זה לא אשתך הבעיה, לא הילדים שלך, העבודה, הבוס שלך.. אין אף אחד מעליך.. כל מה שעובר עליך.. ומציק ומפריע לך! זה רק בורא עולם! שמנסה לעורר אותך. ורק כשתקלוט את המסר-אז תזכה לצאת לחירות. אבל כל עוד שאתה חושב שהם עושים לך את הבעיות בחיים.. אתה עדיין תישאר במצריים.. במייצרים שלך.

לכן הפסוק חוזר ואומר : וידעתם כי אני ה׳ המוציא אותכם מתחת סבלות מצריים.. שהיציאה מעבדות לחירות מתחיל מההכרה בבורא עולם.

לכן אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה.. רק הלימוד תורה יכולים להוציא אותך מהשיעבוד הפיזי והנפשי שאתה עובר..

לפי זה אפשר להבין: מדוע כתוב : ״ויצא את אחיו וירא בסבלותם.״. וכי רק הוא ראה את הסבל? הרי כולם ראו.. ?

אלא משה רבינו ראה שהם שקועים בסבל של עצמם.. ולא מבינים שזה סבל שבא מהקב״ה .

הוא ראה שהם מחוברים לסבל הגשמי בלבד ולא מבינים שהכל זה מהקב״ה.

לכן פרעה אמר למשה ואהרון לכו לסבלותיכם..

אל תפריעו לעם ישראל, תנו להם להמשיך לחשוב שזה סבל שלהם ולא בא מלמעלה.

כי רק כאשר יהודי מתרומם ומבין שהכל מאיתו יתברך. אז מתחיל לצאת לחירות .

אבל אם חושב שהוא בבעיה בגלל פלוני, או בגלל המצב שנמצא בו.. לא יזכה לצאת לחרות.

שה׳ יזכינו להתחזק באמונה בבורא עולם!! ואז נזכה לצאת לחירות אמיתית! אמן!

שבת שלום ומבורך!