ערוץ הוידאו

מועדי ישראל

חג הסוכות – ענני כבוד בזכות מי?

חג הסוכות זכינו בזכות ענני כבוד שהיו לעם ישראל במדבר. בזכות מי זכינו לענני כבוד? מדוע עודים זכר רק לענני כבוד ולא למן ולבאר של מרים? מדוע עושים סכך מהפסולת של העצים? מאמר מחזק!

צפיות: 141

ענני כבוד בזכות מי? איך זכינו לחג הסוכות?
מי שנלחם זוכה לסיעתם דישמייא!

הסוכה בזכות אברהם אבינו ובזכות אהרון הכהן:
ידועים דברי חז״ל שאברהם אבינו ביום השלישי למילתו הקב״ה הוציא חמה מנרתיקה. כדי שלא יטרח באורחים. ואומר המדרש שאברהם אבינו היה שותת דם. והיה בכאבים נוראיים. ובכל זאת היה מאוד מצטער שלא יכל לקיים מצוות הכנסת אורחים. הקב״ה שלח לו 3 סוחרים ישמעאלים, שהיו מלאכים . והוא מייד רץ אליהם, ואמר להם: שבו ואחר תעבורו. כל מה שרצה לעשות היו לו עיכובים. רצה להכין להם בשר בקר, ״ואל הבקר רץ אברהם״ אומר המדרש - שהבקר ברח לו. והוא רץ אחריו להשיגו. רצה לתת להם לחם, ופתאום שרה פירסה נידה. והלחם נטמא.
לא ידע מה לעשות, אמר להם. שבו תחת העץ.
אומרת הגמרא - בזכות מה שאמר אברהם השענו תחת העץ - זכו בניו לסוכה.
זאת אומרת שכל המהות של הסוכה באה מתוך קשיים, מתוך הנסיון שהיה לו. ולא וויתר. הוא התעקש , ולכן הוא זכה שבניו ישבו בסוכות במשך 40 שנה במדבר. זכו לענני כבוד.
אומרים המפרשים- ואשא אתכם על כנפי נשרים. שהיו נוסעים על העננים. ולכן רגליהם לא בצקה.
זאת אומרת רק אדם שיודע להילחם, לא לוותר, להתעקש על דברים שברוחניות. הקב״ה דואג לו ומביא לו ישועה כהרף עין.
הסכך מגורן ויקב - אומר השם משמואל: מדוע שקט התורה בחרה גורן ויקב?
משום שעד עולם נברא לא היה פסולת בעולם. העץ גם היה ניתן למאכל. עד שאדם הראשון חטא, אז גם האדמה קילקלה.
ממילא, הפסולת שיש היום מהעצים זה מכח החטא של אדם הראשון.
אנחנו באים לבורא עולם ומסככים את הסוכה בפסולת של עצים. אומרים לקב״ה - אדם הראשון חטא, ואנחנו מקימים סוכה, שכאן שורה השכינה.
דוקא אדם שיודע לעמוד על הרגליים, אפילו שחטא ונפל. אבל לא מתייאש ממשיך הלאה להילחם, זוכה לחיבוק מהקב״ה. כמו הסוכה שמחבקת אותנו , עם שבעה אושפיזין.
סיפור על אותה נערה, שיצאה לחו״ל וויתרה על טיול עם המשפחה. וזכתה לשידוך טוב, עם דירה. כי עשתה הכל למען בורא עולם. הקב״ה מייד דאג גם לה.

הגמרא אומרת בתענית (ט.) ג'מתנות נתן הקב״ה לעם ישראל - בזכות משה זכו למן, ענני כבוד בזכות אהרון ובאר מים בזכות מרים.
ולכאורה מדוע לא עושים זכר גם למן ולבאר רק לענני כבוד? ועוד מדוע נקראו בשם זה ענני כבוד?
אלא שמעתי מפי מרן זצ״ל - שביאר:
שדוקא אנחנו עושים זכר לענני כבוד, משום שזה מראה על אהבת ה׳ לעם ישראל, שאוהב אותנו ודואג לנו לכל צרכינו. שהרי מים ולחם הקב״ה כביכול חייב לפרנס אותנו, ואילו ענני כבוד נתן לנו רק כתוספת נוחות שיהיה לעם ישראל במדבר . שיהיה להם נח ללכת במדבר, בלי כאבים ברגליים, שהבגדים יתגהצו להם, והנעליים יגדלו איתם. ויהיה להם מזג אוויר נח.
זאת אומרת שהקב״ה כיבד אותם בזה שנתן להם את העננים. ולכן נקראו ענני כבוד.

וזאת הסיבה שאנו חוגגים את חג הסוכות, להראות כמה בורא עולם אוהב אותנו ודואג לנו לכל ייסורינו עד הפרטים הקטנים.
שנדע שהקב״ה מחבק אותנו תמיד, בכל יום, ובכל שעה.
וכמו שהסוכה מרמזת לנו על 70 שנה של חיי האדם, שאדם יידע שבורא עולם מסכך מעליו. וזאת הסיבה שתריך שהסכך לא יהיה מכוסה לגמרי אלא צריך לראות את השמיים ואת הכוכבים? מדוע? כדי לראות תמיד את בורא עולם מכל חור. רק תכניס את בורא עולם לבית שלך, ותראה איך הוא ידאג לך ויסדר לך את כל מה שאתה צריך.
פשוט לשבת בצילא דמיהמנותא, צל האמונה. להאמין שבורא עולם מסכך עלינו מלמעלה.

ולכאורה מה הקשר בין אהרון לבין הענני כבוד?
אלא משום שאהרון הכהן היה אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. לכן זכינו בזכות כך לחג הסוכות. שהסוכה נקראית סוכת שלום.
וכן כל יום אנו אומרים ופרוס עלינו סוכת רחמים וחיים ושלום. סוכת שלומך.
שהקב״ה תמיד ימשיך לסכך עלינו, ולשים שלום ביננו. כמו שכתוב : עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו. שהקב״ה עושה שלום בין האש למים, כך יעשה שלום ביננו.

ועוד סיבה מדוע לא עושים זכר למן ולבאר אלא רק לענני כבוד?
אלא משום שעם ישראל התלוננו על המן ואמרו ונפשיני קצה בלחם הקלוקל. וגם במים, שאמרו למשה תן לנו מים לשתות.
ורק על ענני כבוד לא התלוננו.
לכן זכינו לחג הסוכות.
כי הקב״ה לא אוהב שמתלוננים, אם האדם יידע להודות לבורא עולם על מה שיש לו. ולא יתלונן, הקב״ה ייתן לו עוד שפע והצלחה.
אבל אם ח״ו אדם מתלונן, גם מה שיש לו ייקחו ממנו. כך כותב הזוהר במפורש.
וממילא, כשאדם נמצא בסוכה ורואה את ההשגחה של ה׳ יתברך עליו, שהקב״ה מסוכך עליו ושומר עליו מכל פגע רע. ויושב בצילא דמיהמנותא . אז מתמלא ליבו באמונה בקב״ה.
וזה מה שדוד המלך אומר בתהילים : כי יצפננו בסוכה ביום רעה יסתירני בסתר אהלו.
שהסוכה שומרת על האדם, מכל פגע רע.

ולכן אמרו על דרך הרמז : מצטער פטור מן הסוכה..
אם יש לאדם צער ורוצה להיפטר ממנו..יישב בסוכה ויתבטל ממנו הצער.
שהסוכה בכוחה לתת כוחות מיוחדים לאדם, שיהיה שמח כל השנה.

וזאת הסיבה שהתורה אומרת שצריך לשמוח בחג הסוכות, בורא עולם נותן לך הכל!! דאג לעם ישראל 40 שנה. לכל מחסורם. אז לך הוא לא ידאג??
אל תהיה בעצבות! אל תהיה בייאוש! גם אם קשה ולא הולך, גם אם אתה רואה שהכל תקוע ולא זז , תשב בסוכה ותשמח במהלך כל החג!! תודה בורא עולם על מה שיש לך! אל תתלונן!
אל תתן לרוחות שבחוץ להזיז אותך או לשבור אותך. לכן הסוכה צריכה להיות שעומדת ברוח מצויה. כי הסוכה רומזת לחיי האדם 70 שנה. ואדם צריך לדעת איך לעמוד בניסיונות ובקשיים, ששום רוח לא תפיל אותו ח״ו.
וגם הסוכה צריכה להיות צילתה מרובה מחמתה. שאדם יהיה בצל, כמה שיותר להיות בצילו של הזאת יתברך. אל תחפש להיות בחוץ, בחמה, תהנה מהצל של הקב״ה. ואז תראה ישועות גדולות!
דורשי רשומות דרשו : סוכה בגימטריה כמניין צא׳
שזה גימטריא אלוקים ושם הוויה. להראות לנו שהקב״ה נמצא איתנו בכל רגע. והוא מסכך עלינו מלמעלה.
ועוד - גימטריה צא׳ : זה רומז שאנחנו צריכים לצאת לגלות, שמא לא התכפרו לנו החטאים וגלות מכפרת עוון.

לכן אנחנו עוזבים את בדירת קבע ועוברים לדירת ארעי, להרגיש שאנחנו נמצאים בארעיות בעולם הזה. וצריך לנצל כל רגע להיות עם ה׳ יתברך.
שנרגיש איך הקב״ה נמצא איתנו בגלות, שהשכינה בגלות. ובורא עולם רוצה שנשוב אליו ונהיה איתו ביחד.

אנו אומרים כל יום בחג : והשיאנו ה׳ אלוקינו, שאנחנו רוצים להיות בבחינת נישואין על ה׳ יתברך. לא מאורסים. אלא שניקח את הימים הקדושים האלו למשך כל השנה, לא רק לשבוע הזה. אלא נהיה עם בורא עולם מחובקים, ונדע להכניס אותו בכל פינה בחיינו. ואז נוכל להיות שמחה תמיד, ולא נתלונן, נהיה באמונה שהקב״ה דואג לנו כל רגע. ואז נהיה מאחודים כולם, כל עם ישראל ביחד.
בע״ה שנזכה שהקב״ה יפרוס עלינו סוכתו רחמים וחיים ושלום, אמן!!
חג שמח!!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

הודעות לקהילה

  • ספר "פלגי מים" על התורה!

    בסייעתא דשמייא ברגשי גיל ושמחה הנני שמח לבשר על ספרי החדש ספר "פלגי מים" על חמישה חומשי תורה. שעומד לצאת לאור בקרוב ממש בע"ה. ערוך בשפה קלה השווה לכל נפש! חובה בכל בית יהודי!! להקדשות לעילוי נשמת! לחץ כאן לתרומה באתר!

  • הודעה לתושבי פלורידה!!

    הודעה לתושבי פלורידה! אנו שמחים להודיע, שבע"ה מידי יום שני וחמישי יתקיים שיעור מפי הרב יצחק לסרי שליט"א בנושא -פרשת שבוע, ואקטואליה. בקהילת תפארת רפאל -פלנטשיין, פלורידה ארה"ב. בשעה 8.00 בערב!

תגובות אחרונות